Ontwikkeling innovatieve methoden voor dijkversterking

In sommige gevallen is traditionele dijkversterking niet mogelijk of leidt dit tot vele negatieve effecten / grote kosten

Dijkversterking

Door actuele wijzigingen in natuurrandvoorwaarden zoals de zeespiegelstijging, toenemende rivierafvoeren en bodemdaling, moeten veel Nederlandse dijkvakken in de nabije toekomst worden versterkt en/of verhoogd.

‘Ruimte voor de rivier’

In sommige gevallen is traditionele dijkversterking (verhoging en verbreding) niet mogelijk of leidt dit tot vele negatieve effecten en/of hoge kosten. Buitendijkse verbreding is vaak onacceptabel in verband met het waterbeleid voor de 21eeuw ‘Ruimte voor de Rivier’. Binnendijkse verbreding kan ten koste gaan van bebouwing, infrastructuur, natuur, landschap, ecologische en /of cultuurhistorische waarden of (agrarische) bedrijfsuitoefening.

18-02-2010

Zoden in de dijk, praktijkproef Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland

Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland slaan de handen ineen Lees meer >