Ontwikkeling innovatieve methoden voor dijkversterking

In sommige gevallen is traditionele dijkversterking niet mogelijk of leidt dit tot vele negatieve effecten / grote kosten

INSIDE

In 2001 heeft Rijkswaterstaat samen met het CUR, het project INSIDE gestart. Dit initiatief was erop gericht om kennisaanbieders (aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten) aan te sporen innovatieve, ruimtebesparende en kostenbewuste methoden te ontwikkelen voor dijkversterking. In dit kader heeft Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgezet voor versterkingsmethoden die oplossing bieden aan zowel het geschetste ruimteprobleem als aan het veiligheidsprobleem.

Het veiligheidsprobleem waarop de gevraagde dijkversterkingsmethoden zich dienden te richten, betrof het tegengaan van macro-instabiliteit van het binnentalud ten tijde van Maatgevend Hoog Water (MHW). De belangrijkste mechanismen die hiertoe kunnen leiden, en daarmee uiteindelijk een dijk kunnen doen bezwijken, zijn piping en opdrijving van de slappe lagen onder de dijk:

  • Piping is het geleidelijk ontstaan van een (watervoerende) gang onder het dijklichaam waardoor kernmateriaal wordt uitgespoeld.
  • Opdrijving van slappe lagen treedt op door hoge waterdrukken in de pleistocene zandlaag onder de slappe (veen-)lagen ten tijde van MHW.
25-02-2008

Erkenning ENW voor innovatieve Dijkdeuvel

Het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) is van mening dat de uitgevoerde onderzoeken, in het kader van project INSIDE, hebben aangetoond dat de Dijkdeuvel een effectieve dijkversterkingmethode is. Lees meer >