07-12-2006

Dijkdeuvels uitvinding van het jaar

ID-NL Jaarprijs 2006 toegekend aan Evert Huiden van BAM Grondtechniek, uitvinder van Dijkdeuvels

Gorinchem – Een vakjury heeft de ID-NL Jaarprijs 2006 voor de Beste Uitvinding van het jaar tijdens Nederland Innovatief op 7 december 2006 toegekend aan Evert Huiden van BAM Grondtechniek, uitvinder van Dijkdeuvels. De uitvinding is een alternatief voor de traditionele werkwijze van dijkversterking. De Dijkdeuvels zijn stalen buizen waaromheen een ontvouwbare kunststof hoes over de dikte van de zachte klei/veenlagen is aangebracht. Deze worden dóór het dijklichaam en de onderliggende zachte lagen tot in het draagkrachtige zand geplaatst. Door de deuvels in een waaiervorm te plaatsen, wordt de dijk effectief versterkt op zijn zwakste plaats juist boven het draagkrachtige zand. Evert Huiden ontving de ID-NL Jaarprijs uit handen van Ad Scheepbouwer, voorzitter Raad van Bestuur en CEO van KPN.

Juryvoorzitter Guus Broesterhuizen van Octrooicentrum Nederland was duidelijk in zijn oordeel: ‘Het innovatieve van de Dijkdeuvels zit met name in de werkwijze en de technische uitvoeringsvorm. Het bijzondere van de dijkversterkingstechniek ‘vernagelen’ is dat de sterkte van de dijklichamen wordt vergroot zonder de omgeving van de dijk aan te tasten. Daarnaast kan de vinding worden toegepast in het opkrikken van verzakkende wegen.’

Selectie
Uit de circa duizend vindingen die jaarlijks bij ID-NL ter beoordeling worden ingediend, heeft ID-NL achttien vindingen genomineerd voor de ID-NL Jaarprijs. Een deskundige vakjury heeft op basis van creatieve denksprong, economische waarde en marktkansen de uiteindelijke winnaar gekozen.

Nederland Innovatief
De ID-NL Jaarprijs maakt deel uit van het tweedaagse evenement Nederland Innovatief. Rond 2.000 bezoekers bezochten dit evenement rondom innoveren, uitvinden, octrooieren en ondernemen. Nederland Innovatief is een initiatief van Innovatieplatform, ID-NL, Novu, Kennisalliantie Zuid-Holland, Octrooicentrum Nederland in samenwerking met gemeente Dordrecht. Hoofdsponsoren van het evenement zijn de Economische Adviesraad Dordrecht, KPN, Heijmans, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en Trust.

Categoriewinnaars

•Categorie Household & Leisure
De Lawton Innovatieprijs voor de beste Household & Leisure uitvinding is voor de Turboswing van de heer Leeuwenburg
•Categorie Lifescience & Medische Technologie
De Orli-Venture Innovatieprijs voor de beste Lifescience & Medische Technologie uitvinding is voor de Chirurgische Manipulator van de heer Jaspers
•Categorie Elektronica, Sensoren & ICT
De Top of Holland Innovatieprijs voor de beste Elektronica, Sensoren & ICT uitvinding is voor de BioPil van de heer Halsema
•Categorie Energie & Milieu
De SenterNovem Innovatieprijs voor de beste Energie & Milieu uitvinding is voor Afvalreductie Balen Oud papier (ARBO) van de heer Lingebeek van SCA Packaging De Hoop, de heer Bollegraaf van Bollegraaf Recycling Machinery en de heer Clumpkes van Smurfit Kappa Roermond Papier.
•Categorie Water, Scheepvaart & Logistiek
De NWP Innovatieprijs voor de beste Water, Scheepvaart & Transport uitvinding is voor de Dijkdeuvels van de heer Huiden
•Categorie Mens, Bouw & Omgeving
De TNO Innovatieprijs voor de beste uitvinding in de categorie Mens, Bouw & Omgeving is voor de Betonbuisverbinding van de heer Van der Sluis
Meer informatie over alle genomineerden op www.nederlandinnovatief.nl

De vakjury bestaat uit:

•Guus Broesterhuizen, Octrooicentrum Nederland;
•Wouter Pijzel, Nederlandse Orde van Uitvinders;
•Egbert Ottevanger, ID-NL Groep;
•Alwin de Jong, Innovatieplatform;
•Martin Dekker, AD de Ondernemer;
•Bart Ronteltap, Kennisalliantie Zuid-Holland;
•Paul Smits, KPN.

Beoordeling vakjury
De vakjury heeft zich in haar beoordeling op een viertal criteria gebaseerd. Te weten:

•1. het innovatieve gehalte van de vinding;
•2. de commerciële potentie van de vinding;
•3. de wijze van bescherming van het idee;
•4. de potentiële maatschappelijke spin off van de vinding.
De vakjury is van mening dat de uitvinding Dijkdeuvels de ID-NL Jaarprijs 2006 verdient. Dit jaar ontvangt een project van een groot bedrijf de prijs. Het innovatie traject binnen een groot bedrijf is complex en vereist intensieve management aandacht.

Innovatieve gehalte
Het innovatieve van de Dijkdeuvels zit met name in de werkwijze en de technische uitvoeringsvorm. Het bijzondere van de dijkversterkingstechniek ‘vernagelen’ is dat de sterkte van de dijklichamen wordt vergroot zonder de omgeving van de dijk aan te tasten. Daarnaast kan de vinding worden toegepast in het opkrikken van verzakkende wegen. De jury is ook gecharmeerd van de wijze waarop de vele partijen in dit traject hebben samengewerkt. Innovatie is steeds vaker een proces van samenwerken en elkaar aanvullen. Juist bedrijven die intensief samenwerken slagen er tegenwoordig in om innovaties te realiseren en duurzame groei te bewerkstelligen. De stille kracht achter de grote groei van kennisintensieve bedrijvigheid ligt steeds vaker in lef en de doortastendheid om ‘open te innoveren’.

Commerciële potentie
Dat met deze vinding al succesvolle pilots zijn uitgevoerd en dat er meerdere toepassingen mogelijk zijn, biedt uitzicht op een goede vercommercialisering van de vinding.

Bescherming
Er is een octrooi verleend op het octrooi in 2001. De tijd tussen creatie en commercialisatie kan bij vindingen lang zijn. Vaak is er tijd nodig om een product uit te ontwikkelen en praktijktesten uit te voeren. De overheid kan hierin ook een belangrijke(re)rol spelen, bijvoorbeeld door haar rol als launching customer of manier van aanbesteden.

Maatschappelijke spin off
De vinding biedt potentie om een aantal maatschappelijke problemen aan te pakken. De komende decennia stijgen de rivierwaterstanden door de daling van Westelijk Nederland, de stijging van de zeespiegel en door een grotere rivierafvoer door klimaatverandering. Om deze stijging het hoofd te bieden is op veel plaatsten dijkversterking nodig. Maar het unieke rivierenlandschap in Nederland verdraagt niet op alle locaties grootschalige ingrepen. Soms is deze ruimte niet beschikbaar. Soms liggen de dijken langs kerkdorpen waar het zware vrachtverkeer veel hinder en schade oplevert als men overgaat tot traditionele dijkversterking. In Nederland waterland hebben we veel ervaring met waterbeheersing en vervullen vaak een voorbeeld voor het buitenland. Deze vinding draagt daaraan bij.

Beschrijving vinding volgens de vakjury
Deze vinding biedt een alternatief voor de traditionele wijze om dijken te versterken. De dijk wordt versterkt met deuvels (pennen) door het dijklichaam en de onderliggende zachte klei/veenlagen tot in het zand. Door de deuvels in een waaiervorm te plaatsen wordt de dijk effectief versterkt op zijn zwakste plaats juist boven het draagkrachtige zand. De deuvels bieden daar veel weerstand tegen afschuiven van de dijk. De deuvel is een sterke stalen buis waaromheen een ontvouwbare kunststofhoes over de dikte van de zachte klei/veenlagen. De buis met hoes wordt in een gat gedrukt dat eerst nagenoeg verticaal door de dijk is geboord. Enige tijd na plaatsing wordt de hoes volgepompt met een betonachtig materiaal, waardoor de hoes zich ontvouwt. De grote diameter brengt op effectieve wijze de krachten uit de grond over op de deuvel. De deuvels worden met een lichte machine aangebracht vanaf de kruin van de dijk. De werkwijze geeft weinig overlast; dijkwoningen en begroeiing op het dijktalud blijven behouden. Dijkdeuvels bieden ook een flexibel systeem: als na jaren blijkt dat verdere versterking nodig is, kunnen op gelijke wijze deuvels worden bijgeplaatst.

Dijkdeuvels kunnen ook worden gehanteerd voor het ondersteunen van wegen op zachte bodem. Om zo verzakkende wegen weer omhoog te brengen.

Guus Broesterhuizen, voorzitter jury IDNL Jaarprijs